DOKUMENTY DO POBRANIA
Kodeks etyki oraz postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM
Kodeks postępowania Dostawców w Grupie Kapitałowej FERRUM
Polityka aktywności na forum społeczności lokalnych
Polityka antykorupcyjna
Polityka dialogu z Interesariuszami
Polityka kształtowania relacji na linii pracodawca – pracownik
Polityka kształtowania relacji na linii pracownik – pracownik
Polityka kształtowania relacji na linii przełożony – pracownik
Polityka różnorodności
Polityka środowiskowa
Polityka uczciwej konkurencji
Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej FERRUM
Procedura dotycząca istotnych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz okresowej oceny transakcji dokonywanej przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej FERRUM
Kodeks etyki oraz postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM

Formularz naruszeń