Katowice, dnia 11 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941)  ZKS FERRUM S.A. w Katowicach informuje, iż wykonuje działalność związaną ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące polegających na prowadzeniu badań nieniszczących złączy spawanych.

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska poprzez redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące osiągane jest poprzez:

  • stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • prowadzenie badań radiograficznych w kabinie ochronnej,
  • prowadzenie regularnie pomiarów środowiskowych,
  • prowadzenie kwartalnej dozymetrii środowiskowej,
  • regularne sprawdzanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
  • prowadzenie pracy zgodnie z posiadanym zezwoleniem i dokumentacją zakładową. 

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych zdarzeń i sytuacji awaryjnych. Odczyty dawek skutecznych i efektywnych dla personelu badań NDT nie przekroczyły progu detekcji 0,1mSv/kwartał. Wszystkie badania radiograficzne prowadzone są w taki sposób, aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv.

WNIOSKI :

Działalność firmy ZKS Ferrum S.A w Katowicach. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w roku 2021 była prowadzona zgodnie z wszystkimi wymogami i najwyższymi standardami, w związku z czym:

• nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
• nie wystąpiły uwolnienia substancji.