Katowice, dnia 11 maja 2023 r.

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.z 2021 poz. 1941), ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ZKS Ferrum S.A w Katowicach informuje, iż wykonuje działalność związaną ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące polegających na prowadzeniu badań nieniszczących złączy spawanych.

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska poprzez redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące osiągane jest poprzez:

  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • Prowadzenie badań radiograficznych w pracowni rentgenowskiej,
  • Prowadzenie regularnie pomiarów środowiskowych,
  • Prowadzenie kwartalnej dozymetrii środowiskowej,
  • Regularne sprawdzanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
  • Prowadzanie pracy zgodnie z posiadanym zezwoleniem i dokumentacją zakładowa.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych zdarzeń i sytuacji awaryjnych. Odczyt dawek skutecznych i efektywnych dla personelu badań NDT nie przekroczyły progu detekcji 0,1mSv/kwartał. Wszystkie badania radiograficzne prowadzone są w taki sposób aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv.

WNIOSKI :

Działalność firmy ZKS Ferrum S.A w Katowicach. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w roku 2022 stwierdza się że:
• nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
• nie wystąpiły uwolnienia substancji